Второ учебно посещение в рамките на конкурса Екообщина 2018 се проведе в град Анже на тема управление на отпадъците

bty

Второто учебно посещение в рамките на конкурса бе организирано от 11 до 14 декември по темата устойчиво управление на отпадъците.

Българската делегация, съставена от представители на общините лауреати,  Пловдив и Павликени, бе приета в Метрополия Анже-Лоара от заместник-председателя по отпадъците, г-н Жан-Луи  Демоа, и директора по околната среда, отпадъците и чистотата, г-н Сирил Бадер. Те представиха приоритетите и Плана за действия за кръгова икономика, които си поставят за цел намаляване на битовите отпадъци и сходни с 1 % годишно, увеличаване на оползотворяването на неорганичната фракция на отпадъците от територията и стартирането на засилено мобилизиране в полза на кръговата икономика.

Срещи бяха организирани и в Центъра за повторна  употреба и площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, управляван в партньорство с Емаюс Анже. Делегацията бе приета от ръководителя на обекта, г-н Дени Блуен. Тази структура е пункт за доброволно предаване на предмети и  зелени отпадъци и е изградила механизъм за разделно събиране и повторна употреба на различни предмети от бита. Центърът развива и търговска дейност, която му позволява да се самофинансира.   

Учебното посещение продължи със срещи в Агенцията за околна среда и контрол върху енергията – регион Пеи дьо ла Лоар. Заместник-регионалният директор на агенцията , г-н Беноа Лакроа, и ръководителят на отдел „Потребление и превенция”, г-н Пиер Галио, представиха основните направления на дейността на агенцията, сред които подпомагането на предприятията, предоставянето на експертен и консултантски капацитет в полза на местните власти, финансирането на проекти, научните изследвания в сферата на управлението на отпадъците, опазването на почвите, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и прехода към кръгова икономика.

Първият ден от учебното посещение приключи със срещи в Центъра за повторна употреба „Бискот”. Тази частна структура е и пункт за доброволно предаване на разделно събрани отпадъци. Събраните предмети се продават с цел повторно използване. Всички служители на Центъра произлизат от  средите в неравностойно положение, трудът, който полагат, им позволява да се интегрират социално и професионално.

В рамките на учебното посещение българската делегация има възможността да посети и една от сепариращите инсталации на групата Paprec. Последната е специалист по рециклирането и оползотворяването на отпадъците с над 12 милиона тона рециклирани отпадъци през 2018 г. и 210 обекта във Франция и чужбина. Последният посетен обект бе Междуобщинското сдружение за термично оползотворяване и рециклиране на отпадъците / SIVERT/. SIVERT е високотехнологичен проект и притежава компетентност за третиране чрез енергийно оползотворяване на битовите отпадъци и сходни след разделно събиране. От 110 000-те тона отпадъци, които SIVERT приема всяка година, 96 % се оползотворяват под формата на електроенергия.