Каспичан и Търговище във Франция за 4-тото учебно посещение на тема “Устойчиво управление на отпадъците” в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА 2016

От 22 до 24 март 2017 г. двете общини лауреати в категорията „Устойчиво управление на отпадъците” на издание 2016 на конкурса ЕКООБЩИНА участваха в учебно посещение във Франция, финансирано от българското Министерство на околната среда и водите. Представителите на Каспичан и Търговище посетиха Париж и Иси-ле-Мулино, за да разгледат инфраструктурата на Сиктом, агенцията за управление на отпадъците към метрополия Париж.

Сиктом – структурата за устойчиво управление на отпадъците на метрополията

Българската делегация, водена от г-жа Милена Недева, кмет на Каспичан, и г-н Дарин Димитров, кмет на Търговище, посети най-напред сградата на Сиктом в първи район на Париж. Тази агенция към метрополията управлява битовите отпадъци на 84 общини, разпределени в пет департамента във и около Париж. Тя третира близо 2,3 милиона тона битови отпадъци всяка година и е най-значимото сдружение за третиране и оползотворяване на отпадъците в Европа.

Г-жа Катрин Букс, заместник-генерален директор по превенцията и управлението на отпадъците, представи на делегацията функционирането, дейностите и финансирането на агенцията Сиктом, което се основава на обединените финансови ресурси на общините от пет департамента във и около Париж. Г-н Пиер Ирцберже, генерален директор на техническите служби, открои след нея трите допълващи се основни задачи на агенцията – превенция и повишаване на осведомеността на потребителите, събиране и третиране на битовите отпадъци, както и тяхното енергийно оползотворяване.

В центъра на процеса по третиране на отпадъците – посещение на инсталациите на Сиктом 

Със стратегическо местоположение на територията на метрополия Голям Париж с цел ограничаване на разходите за транспорт и на замърсяването, генерирано от камионите, извършващи събирането на отпадъците на населението, инфраструктурата на Сиктом включва 6 сепариращи инсталации за разделно събрани отпадъци, 5 площадки за предаване на разделно събрани отпадъци, 3 инсинератора с енергийно оползотворяване и разпределителен център за остатъчни битови отпадъци.

Придружена от г-н П. Ирцберже, делегацията разгледа най-напред първия център за сепариране, разположен във вътрешността на град Париж. С модерната си архитектура той се вписва изцяло в градската среда и позволява едно първо сортиране на отпадъците благодарение на лента за механично сепариране, както и за ръчно. Годишно в центъра се сепарират общо 18 000 тона отпадъци с процент на рециклиране, доближаващ 78 %.

Българските представители посетиха и инсинератора Исеан, намиращ се в периферията на Париж, в Иси-ле-Мулино, където се третират 61 тона отпадъци на час със съоръжения с високо екологично и технологично качество. Г-н Ирцберже представи на делегацията  функционирането на тези инсталации и системата за производство на електроенергия чрез изгаряне на отпадъци. Произведената електроенергия се използва след това за нуждите на центъра Исеан, а излишъкът се продава на националната компания Електрисите дьо Франс (EDF).

С учебното посещение на тема „Управление на отпадъците” в иновативни, устойчиви и изцяло интегрирани в градския пейзаж инсталации успешно приключва първото издание на ЕКООБЩИНА в България. ЕКООБЩИНА е конкурс, предназначен за общините и основаващ се на четирите основни стълба на устойчивото развитие, чието второ издание ще започне още през месец май с провеждането на първите семинари, посветени на управлението на водите и отпадъците.