Архив Семинар “публичните пространства” 2018

Публичните пространства са обществено благо и важен елемент от градската среда, като формират нейния  характерен облик и идентичност. Това са пространства, възникнали през годините в отговор на специфични нужди и цели на многообразни общности, места в които днес се срещат различните обитатели и посетители на населените места в общините. Те имат изключително значение за изграждането на усещането за принадлежност, за приобщаването, за общуването, за демократичния процес. Добрите публични пространства имат подчертан принос за социалната и икономическа жизненост на населените места и тяхната привлекателност. Имат  важна роля за задържането и привличането на хора и инвестиции, а с това и за конкурентоспособността на общините във все по-урбанизиращ се и глобализиращ се свят.

Това са причините публичните пространства и тяхното планиране, проектиране и управление да заемат ключово място в общинските политики. Търсенето на устойчивост във всяка една от тези стъпки, в мъдрото използване и преизползване на ресурси, във включването и ангажирането на местните общности, в обмена на добри практики, в поставянето на устойчиви приоритети, е неизменна част от съвременното развитие на средата.

Конкурсът в настоящата категория касае устойчивото управление на публични пространства в общините – открити пространства в населените места със свободен достъп за обитателите (публична общинска или публична държавна собственост), като се фокусира върху тези от тях: зелени пространства (паркове, градини), площади и пешеходни зони, търговски улици, пазари,  централните градски части или други специфични зони, каквито са зоните с недвижимо културно наследство или зоните на градско обновяване.

Ще бъдат разгледани следните теми: характеристика на публичните пространства в общината, политиката на общините спрямо публичното пространство и нейните цели, дейностите, свързани с устойчивото управление, планиране, поддръжка на публичните пространства, финансово обезпечаване на тези дейности, тенденциите при развитието на системата от публичните пространства и тяхната устойчивост. Целта е да бъдат идентифицирани добри практики, както и амбицията на общините да ги прилагат – демонстрирано чрез осъществените и/или бъдещи проекти.

Семинарът ЕКООБЩИНА, посветен на устойчивото управление на публичните пространства, който ще се проведе на 29 май във Френския институт в България*, ще даде възможност да се представят финансовите инструменти на разположение на българските общини, но също и образцови практики, разработени от български и френски общини. Н. П. Ерик Льобедел, Посланик на Франция в България, ще открие семинара, след което специалисти по градоустройството, признати във Франция и в България, ще представят своя опит.

По време на този семинар двама френски експерти ще се изкажат, за да представят от една страна, стратегията за устройство на територията и управление на общественото пространство, прилагана в Нант, зелената столица на Европа през 2013 г., и от друга страна, поставянето на градско осветление, спестяващо енергия и валоризиращо архитектурното наследство. Двамата български участници ще представят финансовите инструменти, които са на разположение на общините за инвестиране в проекти за улично осветление, за устройство на общественото пространство и на зелените площи.

Зареждане на предварителната програма във формат PDF.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара

Презентации от събитието може да намерите по-долу:

  • Финансовите инструменти на разположение на общините за инвестиране в проекти за улично осветление, за устройство на общественото пространство и за зелени пространства

Г-н Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие

Презентация на Мартин Заимов

  • Представяне на добри практики в  областта на управлението на публичните пространства в България: улично осветление, градоустройство и зелени пространства

Г-жа Силвия Чакърова и г-жа Мила Йолова, Съюз на урбанистите в България

Презентация на Силвия Чакърова и г-жа Мила Йолова

   

  • Обновяването на инфраструктурата на градското улично осветление: източник на икономии за местните публични финанси и на валоризиране на архитектурното наследство на един град

Г-н Жоел Лаверндиректор на дирекция „Обществено осветление“, община Тулуза

Презентация на Жоел Лаверн

Présentation de Monsieur Joël Lavergne

  • Представяне на стратегията за устройство и управление на публичното пространство, приложена в гр. Нант – зелена столица на Европа за 2013 г.

Г-н Морис Франсоа, бивш директор, отговарящ за публичните пространства в Метрополия Нант

Презентация на Морис Франсоа

Présentation de Monsieur Maurice François

Press release : Натиснете тук