Архив семинар „Мобилност“ 2016

300x200_01 Транспортният сектор представлява близо една трета от общото потребление на енергия.  Следователно устойчивата мобилност има за цел да гарантира ефективни начини на транспорт със слаб екологичен отпечатък както за хората, така и за стоките. С развитието на търговията по Интернет през последните години транспортът и доставките на стоки в градска среда се увеличиха драстично и така наречената „градска логистика” също се превърна в поле за експериментиране в сферата на споделените транспортни потоци, екологичната и интелигентна мобилност, интермодалния транспорт и планирането на градско и междуобщинско равнище.

Тази структурна промяна в сектора предполага значителни инфраструктурни инвестиции за общините, които отговарят за обществения транспорт и са в състояние да предизвикат промяна в поведението на отделния потребител и в практиките на предприятията. По-доброто пространствено планиране с цел улесняване на трафика и услугите по градски транспорт, осигуряването на обезопасени пространства за велосипедисти в рамките на уличната мрежа, опростяването на системата за продажба на билети и въвеждането на успешни комбинации от  обществен транспорт са все насоки за работа, позволяващи ограничаване на замърсяването, шума и енергийното потребление за целите на една по-устойчива мобилност.

Семинарът “Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за териториите и на удовлетворение за гражданите”, който ще се проведе на 19 май в хотел Хилтън в София* ще представи тези проблематики в присъствието на международни експерти, които ще направят преглед на ситуацията и ще се опитат да предложат конкретни решения чрез анализ на възможностите за действия за общините и на разработените добри практики в съответната област.

Поканите за семинарите ЕКООБЩИНА ще бъдат изпратени до общините по пощата.

Свали програма

По технически причини проследяването на семинара онлайн ще е възможно от 20 май 2016 година. 

 

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

Националната стратегия за подкрепа на видовете индивидуален и обществен транспорт във Франция.
Г-жа Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска дейност, Институт за наука и технологии на транспорта, на устройството на териториите и на мрежите.

Презентация на г-жа Патрисия Дьольом

Българските приоритети в сферата на устойчивия градски транспорт: Представяне на новата оперативна програма 2014-2020 и на добрите практики, прилагани в българските градове
Г-жа Зорница Хаджидимитрова, гл. експерт, главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Презентация на г-жа Зорница Хаджидимитрова

Гледната точка за постигнатия и необходимия напредък в сферата на устойчивата мобилност в българските общини
Г-н Ангел Буров, доктор, урбанист, Архитектурен факултет, Университет по архитектура строителство и геодезия, София

Презентация на г-н Ангел Буров

Електрическата мобилност – устойчиво решение за общините и техните граждани.
Какви технологии? Какъв модел на работа в партньорство с частните и публичните оператори? Какъв модел на финансиране за изграждането и поддръжката на инфраструктурата?
Г-н Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за насърчаване на електрическата мобилност

Презентация на г-н Жозеф Берета

Опитът на метрополия Нант във връзка с въвеждането на план за градска мобилност, фактор едновременно за икономически растеж и удовлетворение за гражданите: интермодалността и свързаността на централната градска част и периферните общини – основен приоритет на транспортната стратегия
Г-жа Ламия Руло-Тирауи, отговорник проекти към Генерална дирекция „Мобилност”, метрополия Нант

Презентация на г-жа Ламия Руло-Тирауи