Архив семинар „Отпадъци“ 2016

shutterstock_332620997Според френския Национален център за независима информация за отпадъците всеки европеец генерира всяка година 550 килограма битови отпадъци, 90 % от които биха могли да бъдат рециклирани (27%) или третирани биологично (63%). За градовете това е истинско находище на оползотворяеми материали, но и една сложна дейност, която включва сортиране, събиране, третиране и оползотворяване в гъсто населените градски пространства, където трафикът и тесните улици усложняват събирането, а изграждането на инсталации за третиране се оказва по-трудно. Увеличаването на опаковките е в основата и на увеличаване на обемите разнородни материали, трудни за рециклиране, както и на риска от нерегламентирани сметища.

В този контекст устойчивото управление на битовите отпадъци е едновременно екологичен, икономически и енергиен приоритет за общините. Целта е по-добро структуриране на производствата, изграждане на ефективна инфраструктура за оползотворяване в сътрудничество с частни предприятия, свързване на някои инсталации с мрежата на топлофикация например. Проблематики, които ще бъдат дискутирани в рамките на семинара „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”, който ще се проведе на 19 април 2016 г. във Френския институт в България.

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

Преглед на постигнатите във Франция резултати в сферата на рециклирането и намаляването на отпадъците и представяне на Националния план за намаляване на отпадъците
Г-жа Орор Медийо, ръководител проекти, Регионална обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс (ORDIT)

Презентация на Орор Медийо

Преглед на прилагането на европейските директиви за рециклиране и енергийно оползотворяване на отпадъците в България и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Теодора Петрова, експерт, дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, Министерството на околната среда и водите

Презентация на Теодора Петрова

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на събирането и рециклирането на отпадъците
Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Презентация на Десислава Стойкова

Устойчиво управление на битовите отпадъци – условията за ефективно събиране и третиране с цел подобряване на резултатите от рециклирането.
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и функционирането на инфраструктурата?
Г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление, сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт , Агенция за управление на отпадъците на метрополия Париж (Syctom – Париж)

Презентация на Оливие Кастаньо

Управление на биоотпадъците в рамките на междуобщинското коопериране – изграждане на интегрирана верига от събирането до оползотворяването на отпадъците.
Какъв е местният контекст? Какви са приоритетите? Успешното разделно събиране на отпадъците? Какви партньорства с частните оператори?
Г-н Оливие Каталон, заместник генерален директор, агломерация Лориан

Презентация на Оливие Каталон

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=d3l7gA0wOOg&feature=youtu.be]

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Vazj5b0awoo]

 

[youtube https://youtu.be/TAi2w_EfK0M]

 

Свали програма