Архив семинар „Води“ 2016

shutterstock_142846240Целта е доставяне на вода на потребителите, но и по-добро третиране и оползотворяване на отпадъчните води на домакинствата и икономическите дейности в контекст, в който водата става все по-рядък ресурс. За българските общини това предполага обновяване и надграждане на тяхната инфраструктура за управление на отпадъчните води, както и на канализационната мрежа. Близо 30% от тях не разполагат с канализационна мрежа и загубите на вода наближават 60 процента. Ситуация, която води до изхвърляне на непречистени води в околната среда и засилен натиск върху все още неизползвани запаси с добро качество.

Новите технологии в сектор водоснабдяване и канализация позволяват обаче оптимизиране на потреблението, използване на отпадъчните води за производство на топлинна енергия или пречистване на водите при намалено енергопотребление. Семинарът „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води”, който ще се проведе на 6 април във Фрeнския институт в България, ще разгледа техническите, финансовите и управленските аспекти на приоритета за устойчиво управление на водите на общинско и междуобщинско равнище.

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

  • Преглед на управлението на услугите по водоснабдяване и канализация във Франция: необходимостта от създаване на междуобщински сдружения, различните начини на управление и финансиране.

Г-н Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност, Национален център за научни изследвания (CNRS)

Презентация на Бернар Бараке (БГ)

Présentation de M. Barraqué (FR)

  • Преглед на прилагането на европейските директиви и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020.

Г-жа Светла Иванова, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, Министерството на околната среда и водите

Презентация на Светла Иванова

  • Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на управлението на водите и третирането на отпадъчните води.

Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Презентация на Десислава Стойкова

  • Планът за питейно-битово водоснабдяване на община Мец. Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и функционирането на инфраструктурата?

Г-н Рьоне Дарбоа, зам.-кмет с ресор води и енергия, Община Мец.

Презентация на Рьоне Дарбоа (БГ)

Présentation de R. Darbois (FR)

  • Устойчиво и резултатно управление на отпадъчните води на метрополия Анже Лоара Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и функционирането на инфраструктурата?

Г-н Оливие Депре, директор води и канализация, метрополия Анже Лоара

Презентация на Оливие Депре (БГ)

Présentation de O. Despretz (FR)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nykv38Owog4]

 

[youtube https://youtu.be/mBDKBjSGYEw]

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UMTrhB_hcKQ]

 

Свали програма