Регламент

Регламент на конкурс ЕКООБЩИНА 2018

 1. Стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ изисква всички ресурси да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Необходимо е да се постигнат важни цели в борбата с изменението на климата, а биологичното разнообразие и зависещите от него екосистемни услуги да бъдат защитени, оценени и в голямата си част възстановени. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти.
 2. Посолството на Франция в България, с адрес ул. Оборище № 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

„ЕКООБЩИНА” се организира в партньорство с:

 • Министерството на околната среда и водите;
 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 • Националното сдружение на общините в Република България;
 • Асоциацията на еколозите от общините в България;
 • Центърът за енергийна ефективност Енефект;
 • Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници;
 • Общинската мрежа „ЕкоЕнергия“;
 • Българската асоциация по водите
 • Съюзът на урбанистите в България

С подкрепата на ОП „Околна среда” 2014-2020,

С подкрепата на ОП „Региони в растеж” 2014-2020,

И под високия патронаж на Президента на Република България.

Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на отпадъците, управлението на водите, устойчивата мобилност, енергийната ефективност и устойчивото управление на публичните пространсва,  и да отличи онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които да бъдат последвани и внедрени от други общини.

Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на официалния сайт на „ЕКООБЩИНА”: www.ecoobchtina.bg

 1. Конкурсът е отворен за участието на всички български общини, които в края на първия етап на конкурса изпълнят всички условия по-долу:
 • да са участвали в поне един от петте семинара, организирани от Посолството на Франция в България в рамките на конкурса;
 • да са изпратили до Посолството на Франция по поща или по електронен път надлежно попълнен въпросника (съответстващ на категорията, в която общината кандидатства за званието ЕКООБЩИНА), който ще бъде публикуван на сайта на конкурса www.ecoobchtina.bg.
 1. Участниците в конкурса се задължават да предоставят чрез въпросниците вярна и възможно най-точна информация. Подаването на информация, съдържаща груби грешки, може да бъде санкционирано от журито и/или организаторите чрез дисквалифициране на кандидатурата без възможност за обжалване.

Всяка община може да кандидатства в една или повече категории на конкурса.

 1. След първия етап на конкурса експертно жури ще проведе свое заседание, за да присъди следните 8 награди:
 • в категория „устойчиво управление на водите”,

– община с население под 10 000 еквивалент жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на водите;

– община с население над 10 000 еквивалент жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на водите;

 • в категория „устойчиво управление на отпадъците“

– община с население под 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на отпадъците;

– община с население над 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на отпадъците;

 • в категория „устойчива мобилност”,

– община с население под 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивата мобилност;

– община с население над 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивата мобилност;

 • в категория „енергийна ефективност на сградите”,

– община с население под 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на енергийната ефективност на сградите;

– община с население над 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на енергийната ефективност на сградите;

 • в категория „устойчиво управление на публичните пространства”,

– община с население под 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на публичните пространства;

– община с население над 40 000 жители с най-голям напредък в сферата на устойчивото управление на публичните пространства;

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения не подлежат на обжалване.

 1. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във въпросниците, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:
 • действителни постижения на общините в петте разглеждани области;
 • проекти за следващите пет години;
 • значимост на средствата, отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс;
 • измерение партньорство, съгласуване и комуникация с всички съответни заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други общини и др.) при изработването и провеждането на политиките;
 • оригиналност на инициативите.
 1. Връчването на наградите ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през есента на 2018 г.

В категориите „устойчиво управление на водите”, „устойчиво управление на отпадъците”, „устойчива мобилност“ и „енергийна ефективност на сградите“ общините лауреати ще получат следните награди:

 • трофей „ЕКООБЩИНА”;
 • тридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на общината лауреат. Датите на посещението ще бъдат определени с общото съгласие на Организатора и общината бенефициент.

В категория „устойчиво управление на публичните пространства“ общините лауреати ще получат следните награди:

 • трофей „ЕКООБЩИНА”;
 • експертна помощ за общината, за ефективно реализиране на планиран проект за изграждане/трансформиране на публично пространство.
 1. График на дейностите:
 • първа фаза– семинари и подаване на въпросниците – до 31 юли 2018 г.
 • втора фаза – решение на журито – септември 2018 г.
 • трета фаза – връчване на наградите – октомври 2018 г.
 1. Точка, свързана с личните данни. Някои елементи от въпросниците обхващат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни имат за цел единствено предоставянето на постоянна информация за хода на конкурса на участниците и, при съгласие от тяхна страна, получаването на информация по други теми. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен организаторите и журито.

Съгласно законодателството, участниците имат право на достъп и коригиране на тези лични данни. Тяхното събиране е при все това необходимо с оглед успешното провеждане на конкурса.

 1. Участието в конкурс „ЕКООБЩИНА” е допустимо след изричното приемане на целия настоящ регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или изменя по своя преценка.

 

Регламент на конкурс ЕКООБЩИНА 2018