Регламент

Регламент на конкурс за проектни предложения

ЕКООБЩИНА 2019

За oбщини с население под 10 000 жители

1. Посолството на Франция в България, с адрес ул. „Оборище” № 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да подкрепи българските общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които са ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът насърчава и приветства усилията на общините да развиват проекти, насочени към следните области, свързани с устойчивото развитие: управление на отпадъците, управление на водите, повишаване на енергийната ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, обновяване на публичните пространства. Той ще отличи онези общини, които успяват да постигнат резултат в опазването на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри практики, които ще бъдат последвани и внедрени в други общини.
Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на официалния сайт на „EКООБЩИНА”: www.ecoobchtina.bg

2. „ЕКООБЩИНА” се организира в партньорство с:
– Националното сдружение на общините в Република България;
– Асоциацията на еколозите от общините в България;
– Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект;
– Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници;
– Общинската мрежа „ЕкоЕнергия”;
– Българската асоциация по водите;
– Съюз на урбанистите в България;
– Екологично сдружение „За Земята”;
– Фондация „Сърфрайдър”;
– „Ecosystem Europe”;
– Фондация „ЕкоОбщност”

3. Конкурсът е отворен за участието на всички български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Предоставените средства могат да послужат или за реализирането на „малък” проект, или за създаването на добавена стойност към съществуващ проект, или за мобилизирането на други средства. От друга страна, партньорите на Екообщина могат при необходимост да предоставят своята експертиза за някои проекти, както и да мобилизират други средства.

4. Общините подават кандидатура за участие по електронен път, като изпращат надлежно попълнен формуляр, който ще бъде публикуван на сайта на конкурса www.ecoobchtina.bg

5. Участниците в конкурса се задължават да предоставят чрез формуляра вярна и възможно най-точна информация. Подаването на информация, съдържаща груби грешки, може да бъде санкционирано от журито и/или от организаторите чрез дисквалифициране на кандидатурата без възможност за обжалване.

6. Всяка община може да подаде една единствена кандидатура.

7. След изтичане на крайния срок за кандидатстване в конкурса, експертно жури ще проведе заседание, за да присъди 10 награди от 3000 лева на 10 общини.

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения на подлежат на обжалване.

8. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във формулярите, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:
– Резултати от проекта
– Иновативност на проектната идея
– Качество на партньорствата, съгласуване и комуникация с всички заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други общини и др.) при изработването и изпълнението на проекта;
– Възможност за съфинансиране
– Проактивност
– Възможност за изпълнение на проекта, в срок до края на месец септември 2019 год.;
– Дейности за популяризиране на проекта и на конкурса Екообщина в местните медии.
– Предимство ще бъде давано на малки селища (кметства).

9. Отчитането на проекта (технически доклад, финансов отчет и снимков материал) трябва да се извърши до края на септември 2019 год. Сумата на наградата ще бъде предоставена след реализирането и отчитането на проекта.

10. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през октомври 2019 г.

11. График на дейностите:
– Първа фаза – Откриване на процедурата за кандидатстване – 1 март 2019 г.
– Втора фаза – Краен срок за подаване на кандидатурите – 31 май 2019 г.
– Трета фаза – Оценка на кандидатурите и обявяване на 10-те наградени общини – 31 май – 2019 г.
– Четвърта фаза – Изпълнение на проекта – 31 май – 7 юни– 2019 г.

– Пета фаза – Официално връчване на наградите на общините изпълнили одобрените проекти – октомври 2019г.

12. Точка, свързана с личните данни. Някои елементи от формулярите обхващат лични данни по смисъла на действащото законодателство. Тези данни имат за цел единствено предоставянето на постоянна информация за хода на конкурса на участниците и, при съгласие от тяхна страна, получаването на информация по други теми. Те няма да бъдат предоставени на други лица освен на организаторите и журито. Съгласно законодателството участниците имат право на достъп и коригиране на тези лични данни. Тяхното събиране е при все това необходимо с оглед успешното провеждане на конкурса.

13. Участието в конкурса „ЕКООБЩИНА” е допустимо след изричното приемане на целия настоящ регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или изменя по своя преценка.

Регламент на конкурс ЕКООБЩИНА 2019