Оценяване

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения не подлежат на обжалване.

Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във формулярите, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:

 • Резултати от проекта
 • Иновативност на проектната идея
 • Качество на партньорствата, съгласуване и комуникация с всички заинтересовани страни (граждани, сдружения, предприятия, други общини и др.) при изработването и изпълнението на проекта;
 • Възможност за съфинансиране
 • Проактивност
 • Възможност за изпълнение на проекта, в срок до края на месец септември 2019 год.;
 • Дейности за популяризиране на проекта и на конкурса Екообщина в местните медии.
 • Предимство ще бъде давано на малки селища (кметства).

Отчитането на проекта (технически доклад, финансов отчет и снимков материал) трябва да се извърши до края на септември 2019 год. Сумата на наградата ще бъде предоставена след реализирането и отчитането на проекта.

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през октомври 2019 г.

График на дейностите:

 • Първа фаза– Откриване на процедурата за кандидатстване – 1 март 2019 г.
 • Втора фаза – Краен срок за подаване на кандидатурите – 31 май 2019 г.
 • Трета фаза – Оценка на кандидатурите и обявяване на 10-те наградени общини – 31 май – 7 юни 2019 г.
 • Четвърта фаза – Изпълнение на проекта – 7 юни– 30 септември 2019 г.
 • Пета фаза – Официално връчване на наградите на общините изпълнили одобрените проекти – октомври 2019г.

Точка, свързана с личните данни. Някои елементи от въпросниците обхващат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни имат за цел единствено предоставянето на постоянна информация за хода на конкурса на участниците и, при съгласие от тяхна страна, получаването на информация по други теми. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен организаторите и журито. Съгласно законодателството, участниците имат право на достъп и коригиране на тези лични данни. Тяхното събиране е при все това необходимо с оглед успешното провеждане на конкурса.

Участието в конкурс „ЕКООБЩИНА” е допустимо след изричното приемане на неговия регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или изменя по своя преценка.