Представяне и участие

Конкурс за проектни предложения – ЕКООБЩИНА –

Да насърчим устойчивото развитие на българските общини и гражданско общество.

Обединяването на действащите лица е в центъра на конкурса за проектни предложения ЕКООБЩИНА, създаден през 2016 г. в България, с цел изграждане на постоянна мрежа във връзка с приоритетите на устойчивия град, с участието на централната и местната администрация, научноизследователските центрове и университетите, НПО, асоциациите и предприятията.

ЕКООБЩИНА има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в ключови области, които представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие:

  • енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища;
  • управление на водите;
  • управление на отпадъците;
  • устойчива градска мобилност;
  • управление на публичните пространства

ЕКООБЩИНА бе първоначално замислен като конкурс, предназначен за българските общини. Конкурсът отличаваше общините за техните образцови дейности в една от посочените по-горе ключови области, бяха организирани семинари – в същите изброени по-горе категории, като на тях гостуваха френски експерти, градовете лауреати участваха в учебни посещения във Франция.

През 2019 г. Екообщина се променя с желанието да отговори в по-голяма степен на очакванията на своите партньори и да бъде по-отворен към гражданското общество.

1/ Екообщина предлага вече на общините с население под 10,000 жители да участват в конкурс за проектни предложения (десет одобрени проекта на стойност от 3000 лв. всеки), за да реализират проект в общността, да осигурят добавена стойност за съществуващ проект, да мобилизират други средства. Партньорите на Екообщина, в зависимост от областите (енергийна ефективност, управление на публичните пространства и др.), ще могат да предложат своя експертен опит и да подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо, дори да мобилизират допълнителни средства.

Екообщина ще отговори в по-висока степен на исканията на своите партньори, като покани френски експерти в рамките на семинари, конференции, организирани от партньорите. Участници в тези семинари и конференции ще бъдат представители на българските общини, НПО, които работят по тематики, свързани с устойчивото развитие.

На последно място, Екообщина ще може да предложи на своите партньори да се възползват от материалната база, която предоставя Френският институт.

2/ Екообщина ще подкрепи по-енергично гражданското общество (НПО, асоциации и др.), като продължи да организира конкурса в категорията „Спорт и гражданско общество” и открие нова категория „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата да повишават информираността на младите хора по проблемите на устойчивото развитие. В края на юни, началото на юли 2019 г. ще бъде организирано лятно училище с подкрепата на Веолия и в сътрудничество с неправителствената организация Екосистем Юръп.

Партньори на конкурса

Многобройни действащи лица са съпричастни към събитието – Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на еколозите от общините в България, Българската асоциация по водите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Фондът „Енергийна ефективност и възобновяеми източници„ и Съюзът на урбанистите в България, НПО Екологично сдружение „За Земята”, НПО – Фондация „Сърфрайдър”, НПО – „Ecosystem Europe”, НПО – Фондация „ЕкоОбщност”.

До този момент ЕКООБЩИНА бе спонсориран от предприятията Веолия и Регионалния фонд за градско развитие, които имаха желанието да си сътрудничат с френските и българските институции по темата градско устойчиво развитие.