Представяне и участие

ЕКООБЩИНА е плод на споделена от Франция и България амбиция: за действия при хоризонтален подход и в партньорство с цел общините да бъдат насърчени за изпълнението на образцови проекти в сферата на устойчивото развитие. Обединявайки около „устойчивия град” местни власти, институции, сдружения и представители на частния сектор, конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да благоприятства работата в мрежа, трансфера на добри практики, да повиши осведомеността на гражданите и да стимулира провеждането на местни политики, щадящи в по-голяма степен нашата околна среда, като бъде използван френско-българският опит в сферата на градските услуги.

През последните години България отбеляза значителен напредък в сферата на градското развитие, по-специално след присъединяването си към Европейския съюз. Европейската регионална политика позволи в съчетание със средства от националния бюджет финансирането на съществени инвестиции в инфраструктура. Обезлюдяването на селските райони, крехката, дори недостатъчна налична инфраструктура и въвеждането на достиженията на общностното право действително увеличиха необходимостта от градски услуги, които да са в състояние да гарантират в дългосрочна перспектива удовлетворяваща жизнена среда за едно градско население, което е нараснало двойно за близо 50 години.

Същевременно, спешната необходимост от ограничаване на екологичното въздействие на човешките дейности получи признание в международен план, като на градовете бе отредена решаваща роля,  съсредоточена около четири ключови области: управление на водите, управление на битовите отпадъци, мобилност и енергийна ефективност на сградите. Устойчивост, която се налага и като фактор за конкурентоспособност и стабилност за градовете в едно глобализирано пространство: тя гарантира на жителите добро качество на живот, генерира дейности с траен характер, конкурентоспособни, с висока добавена стойност и с местно измерение.

Ето защо ЕКООБЩИНА извежда на преден план ангажираността на българските общини, икономически двигател на страната, в изброените области, които съответстват на петте категории на конкурса. Във всяка категория, община с население под 40 000 жители и община с население над 40 000 жители ще бъдат отличени за техните образцови инициативи от независимо жури, съставено от български експерти. Всички общини могат да подадат една или няколко кандидатури, изпращайки съответните въпросници и спазвайки регламента на конкурса.

Общините са поканени да вземат участие в семинарите ЕКООБЩИНА, които ще представят всяка една от тематиките на конкурса и ще се проведат с участието на международни експерти. Градовете лауреати ще получат званието „ЕКООБЩИНА 2018”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва в учебно пътуване във Франция, за да почерпи опит и експертни знания.