Общини с население под 10000 жители

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Предоставените средства могат да послужат или за реализирането на „малък” проект, или за създаването на добавена стойност към съществуващ проект, или за мобилизирането на други средства. От друга страна, партньорите на Екообщина могат при необходимост да предоставят своята експертиза за някои проекти, както и да мобилизират други средства.