Работно посещение в Метрополия Лион на тема “Устойчиво управление на водите”

Службата за институционално и техническо сътрудничество към Посолството на Франция в България организира във взаимодействие с метрополия Лион, на която благодари за активното участие в подготовката на това учебно посещение и за топлото гостоприемство, четвъртото и последно учебно посещение във Франция в полза на общината лауреат в категория „води” на третото издание на конкурса Екообщина за устойчиви градове.

Учебното посещение, посветено на управлението на водите, се проведе в Лион на 11 и 12 юни. Българската делегация бе съставена от представители на община Етрополе, но и от представители на Столична община и председателя на Българската асоциация по водите.

11 юни

Сутринта българската делегация бе приета в метрополия Лион от Кристиан Дебиес, отговарящ за водоснабдяването, Фредерик Пейон, ръководител на отдел „Управление на питейно-битовото водоснабдяване”, и Елизабет Сибьо, ръководител на отдел „Проучвания и строително-ремонтни дейности”. По време на тази среща представителите на метрополия Лион представиха стратегията за управление на водите в метрополията, като по молба на българската делегация акцентираха по-специално върху следните проблематики: установяване на течове по канализационните мрежи, третиране на отпадъчните води и управление на дъждовните води. Метрополия Лион е с население 1,3 милиона жители за площ от 533 км2, обхваща 59 общини и разполага с бюджет от 3,196 милиарда евро. Метрополията притежава многобройни компетенции, сред които питейно-битовото водоснабдяване и пречистването на водите. Относно производството и доставянето на питейна вода, тези услуги са делегирани на фирмата О дю Гран Лион, която управлява водопреносна мрежа от 4000 км. За пречистването на водите – 3000 км канализационна мрежа и 12 пречиствателни станции – 7 станции се управляват пряко от метрополията, а експлоатацията на 5 други, сред които пречиствателната станция Ла Фесин, е възложена на външни изпълнители чрез обществена поръчка.

По време на втората половина на деня българската делегация посети най-напред улица „Гарибалди” в центъра на града, която е била реконструирана с много повече зелени площи, позволяващи попиването на дъждовните води, но и противодействие на горещите участъци в града, тъй като дърветата играят ролята на климатична инсталация и следователно допринасят за спасяването на немалък брой човешки животи. Последвалото посещение в парка „Жакоб Каплан” бе повод за запознаване с пример за управление на дъждовните води: последните се събират отделно в квартала около парка „Жакоб Каплан”, изграден през 2004-2008 г. Чрез система за изпомпване дъждовните води се натрупват в  ровове в долната част на парка, преди да попият постепенно и да се влеят в подземния водоносен слой ; горната част на парка е място за занимания през свободното време.

След това посещение българската делегация се отправи към пречиствателната станция за отпадъчни води Ла Фесин, намираща се в източната част на метрополия Лион. Тази станция, десета за метрополия Голям Лион, изградена върху площ от четири хектара, пречиства отпадъчните води на близо 300,000 жители, или 91,000 м3, и е била открита официално през 2011 г. след три години строителство за бюджет от 75 милиона евро с участието в размер от 30% на Агенцията по водите Рона Средиземноморие Корсика. Станцията е била изградена с намерението да бъдат ограничени максимално обонятелните и шумови вреди от дейността й. Благодарение на оползотворяването на утайките от пречистване на отпадъчни води се произвежда биогаз, произведените утайки се изсушават и използват или в циментови заводи, или за производство на компост. Третираните води се отвеждат в река Рона. Трябва да отбележим присъствието на платформа за научни изследвания и експериментална дейност на обекта, която се управлява съвместно от метрополията и Националния изследователски институт за науки и технологии в областта на околната среда и земеделието (IRSTEA).

12 юни

На другия ден сутринта българската делегация бе приета от фирмата О дю Гран Лион, клон на Веолия, отговаряща за производството (250,000 м3 дневно, идващи основно  от вододайната зона Крепийо Шарми) и доставянето на питейна вода (с 4000 км водопреносна мрежа, 145 000 водопроводни отклонения, 40 000 спирателни кранове и 12 000 хидранта) в рамките на делегирана обществена услуга за период от 8 години от 2015 г.

Метрополия Лион и О дю Гран Лион са сключили нов договор със 130 показатели, 130 цели и 130 неустойки. Този договор е един от най-взискателните в рамките на делегиранията на услуги.

О дю Гран Лион представи своята система за наблюдение на водопреносната мрежа  чрез софтуер, наречен Hublo, който позволява управление в реално време на 4000 км водопреносна мрежа в 59-те общини на Голям Лион, от които 56 общини, управлявани от О дю Гран Лион, а  три други – от общинските служби. Благодарение на множество датчици, монтирани по водопреносната мрежа, софтуерът Hublo, разполагащ с много прецизни информационни карти на мрежата, позволява да се подпомагат решенията, планирането, да се разполага с непрекъсната картина на мрежата, да се получават сигнали за аварии, информация за местонахождението на техническите екипи, условията на пътния трафик и др.

С повече от 5500 датчици, монтирани по дължината на мрежата с цел установяване на течове, нейната рентабилност се е увеличила от 75% в миналото до близо 85% днес.

 

 

Следобяд българската делегация бе приета от Агенцията по водите Рона Средиземноморие Корсика. Г-н Курткюис от Агенция по водите Артоа-Пикардия представи структурата и дейността на шестте агенции по водите във Франция. Неговият колега Патрис Потра от Агенцията по водите Рона Средиземноморие Корсика представи предизвикателствата пред водния сектор в метрополия Лион, а именно подобряването на състоянието на водите, адаптирането на териториите към климатичните промени и подпомагането на най-уязвимите общини.